Batallons Mòbils de Fortificacions (Sapadors-Minadors)

Batallons Mòbils de Fortificacions (Sapadors-Minadors)

En una altra entrada anterior parlàvem sobre els Batallons de Fortificació que va crear el govern de la República amb l’objectiu de fortificar les seves posicions en diferents fronts. Transcrivim tal qual com era el projecte que es va presentar per a la formació d’un Batalló Mòbil de Fortificacions (Sapadors-Minadores):

Missió i Actuació. Davant la impossibilitat material de construir amb rapidesa i amb la urgència que demanen les actuals circumstàncies grans obres de fortificació immediates a les primeres línies de combat que serveixin de contenció a l’avanç enemic, la missió especial del Batalló Mòbil d’Fortificacions (Sapadors-Minadores) serà la construcció ràpida en aquells llocs immediats al front de combat i en els quals es conquereixin a l’enemic, de petites fortificacions, parapets, etc … degudament camuflats i capaços per a un, dos, tres unitats i des dels quals puguin contenir els atacs facciosos i donar temps amb aquesta mesura al restabliment de la resistència organitzada.

Per la facilitat de construcció d’aquestes defenses dels efectius d’aquest Batalló Mòbil d’Fortificacions (Sapadors-Minadores) estaran dotats de gran mobilitat i capacitat de treball, i poden desenvolupar les seves activitats en tots aquells llocs on l’Alt Comandament cregui oportú. L’obra realitzada per aquest batalló serà d’ajuda i complementària dels Batallons i forces de Fortificació de línia venint a ser com les avançades ràpides d’aquests, que per la seva impedimenta i organització estan mancats d’aquesta rapidesa tan necessària en aquests moments.

Comandaments. Donat el treball eminentment pràctic a desenvolupar és imprescindible que els comandaments en contacte immediat amb els soldats, siguin companys tècnics en els diversos rams de la construcció i els comandaments que podríem anomenar de Plana Major tècnics en construccions militars nomenats o aconsellats per l’organització.

Material. Camionetes lleugeres per al transport de material i forces, cotxes lleugers per enllaços, dinamita en quantitat, pistoles, compressors, pics, pales, explesores, cable elèctric i material sanitari.

Estructuració del Batalló:

Plana Major. 1 comandant, 1 tinent ajudant, 1 sergent de Plana Major amb dos soldats, 1 cap al comandament de 5 enllaços per a servei i relació del comandant amb les companyies.

Comandaments corresponents a la Companyia

1 capità, 3 tinents, 6 sergents, 12 caporals, 3 enllaços corresponents al capità i 1 per a cada tinent. Unitats: 108 soldats.

Totalitat dels comandaments afectes al Batalló

1 comandant, 5 capitans, 15 tinents, 30 sergents, 60 caporals, 1 tinent ajudant, 1 sergent d’oficines, 1 cap d’enllaç, 35 enllaços. Unitats: 540 soldats. Total d’efectius: 689.

Transports afectes al Batalló

3 camions pesats, 5 camionetes lleugeres, a 2 cotxes lleugers per enllaços

Material de treball

400 pics lleugers (model especial), 400 pales lleugeres (model especial), 1 compressor lleuger amb tots els seus accessoris, 6 explosors de màxima potència (1500 metres de radi d’acció), accessoris, 10.000 metres de cable (12 a 16 cm ), dinamita 50 caixes o trilita en proporció (500 quilos), 200 destrals lleugeres.

Armament

103 pistoles Reglament, 24 fusells metralladors tipus Schneider calibre 9 mm.

Companyies: Cinc companyies. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Companyies per Fortificacions. 5ª Companyia Explosius.

Seran armats tots els comandaments amb uniformitat a excepció dels sergents, caps i enllaços de la 5a Companyia (Explosius) que se’ls ha de proveir de fusells metralladors.

Sanitat i Intendència

Aquests serveis seran proveïts d’acord amb el que estableix el règim dels altres batallons.